ประชาคมอาเซียน
 เลขาธิการอาเซียน

     เลขาธิการอาเซียนคือ ตำแหน่งผู้บริหารสำนักเลขาธิการอาเซียน (ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและการติดต่อกันระหว่างประเทศสมาชิก

     ผู้ดำรงตำแหน่งนี้จะถูก คัดเลือกจากประเทศสมาชิก โดยหมุนเวียนกันจนครบทั้ง 10 ประเทศตามลำดับอักษร และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี และมีผู้ช่วยคือ รองเลขาธิการอาเซียน 4 คน (สองคนจากประเทศสมาชิกตามลำดับอักษร อีกสองคนคัดเลือกตามความสามารถ มีข้อแม้ว่าทั้งสี่คนห้าม เป็นคนสัญชาติเดียวกัน และต้องไม่มีสัญชาติเดียวกับเลขาธิการอาเซียน) มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

รายนามเลขาธิการอาเซียน และวาระการดำรงตำแหน่งมีดังนี้

อันดับ
ชื่อ
สัญชาติ
เริ่มวาระ
สิ้นสุดวาระ
1
ฮาร์โตโน ธาร์โซโน่
อินโดนีเซีย
7 มิถุนายน พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976)
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978)

2

Umarjadi Notowijono
อินโดนีเซีย
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978)
30 มิถุนายน พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978)
3
Datuk Ali Bin Abdullah
มาเลเซีย
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978)
30 มิถุนายน พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980)
4
Narciso G. Reyes
ฟิลิปปินส์
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980)
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 (ค.ศ. 1982)
5
Chan Kai Yau
สิงคโปร์
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 (ค.ศ. 1982)
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984)
6
แผน วรรณเมธี
ไทย
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984)
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986)
7
Roderick Yong
บรูไน
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986)
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989)
8
Rusli Noor
อินโดนีเซีย
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989)
1 มกราคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993)
9
Dato Ajit Singh
มาเลเซีย
1 มกราคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993)
31 ธันวาคม พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)
10
Rodolfo C. Severino Jr.
ฟิลิปปินส์
1 มกราคม พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998)
31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002)
11
Ong Keng Yong
สิงคโปร์
1 มกราคม พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)
31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)
12
สุรินทร์ พิศสุวรรณ
ไทย
1 มกราคม พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008)
31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)
13
เล ลุง มินห์
เวียดนาม
พ.ศ. 2556
(ค.ศ. 2013)
พ.ศ. 2560
(ค.ศ. 2017)
ประชาคมอาเซียน - 3 / 5