ประชาคมอาเซียน
 อาเซียน+3 / อาเซียน +6
     อาเซียน +3 เป็นการร่วมมือกันในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกลุ่ม ประเทศสมาชิกอาเซียน (10 ประเทศ) กับ ประเทศ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น

     อาเซียน+3 ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 13 ประเทศ (อาเซียน 10 + จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น) จำนวนประชากรสำหรับ 13 ประเทศนี้คิดรวมเป็นจำนวนกว่า 2,000 ล้านคน หรือคิดเป็นหนึ่งใน สามของประชากรโลก ยอดเงินสำรองต่างประเทศของทั้ง 13 ประเทศรวมกันแล้วมากกว่า มากกว่าครึ่งของเงินสำรองต่างประเทศของโลก ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นได้ว่ากลุ่มอาเซียน+3 จะมีบทบาทเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
     สำหรับอาเซียน +6 มีประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย เพิ่มขึ้นจากจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ด้วยข้อมูลจำนวนประชากรโลกจะเห็นได้ว่าจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย คือประเทศ ที่มีประชากรสูงสุดในโลกอันดับ 1, 2 และ 4 (อันดับ 3 คือ สหรัฐอเมริกา) ส่งผลให้ยอดรวมจำนวน ประชากรในกลุ่ม อาเซียน +6 พุ่งสูงกว่า 3,000 ล้านคน หรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลก

     ทำให้ความร่วมมือที่เกิดขึ้น ส่งผลมากมายต่อการค้าขาย และการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ นอกจากนั้นยังเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มให้มีศักยภาพ สามารถแข่งขันกับกลุ่มประเทศอื่น เช่น สหภาพยุโรป (European Union - EU) ในเวทีเศรษฐกิจโลก
ประชาคมอาเซียน - 4 / 5