ประชาคมอาเซียน
 การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน

     การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) เป็นการประชุมของผู้นำสูงสุดระหว่างประเทศ สมาชิกอาเซียน อันได้แก่ ไทย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, บรูไนดารุสซาลาม, เวียดนาม, ลาว, เมียนมาร์และกัมพูชา โดยในช่วงแรกจัดประชุมโดยหมุนเวียนกันระหว่างประเทศสมาชิก 5 ประเทศ คือ ไทย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ หลังจากมีสมาชิกเพิ่มจึงได้หมุนเวียน การจัดประชุมไปยังประเทศสมาชิกใหม่ด้วย โดยหัวข้อการประชุมจะเป็นเรื่องการปรึกษา หารือ ขอความร่วมมือ ขอฉันทามติ หรือลงนามในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง ด้านสังคมและวัฒนธรรม ของประเทศสมาชิก ช่วงแรกของการจัดการประชุมจะมิได้มีการจัดเป็นประจำต่อเนื่อง แต่หลังจาก การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 7 (ที่ประเทศบรูไนดารุสซาลาม) การประชุมก็มีการจัดต่อเนื่อง ทุกปี (ยกเว้นกรณีประเทศเจ้าภาพประสบปัญหาภายในประเทศ ก็อาจจะมีเลื่อนการจัดประชุมออกไปบ้าง)

     ครั้งที่ 1 วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
     ครั้งที่ 2 วันที่ 4-5 สิงหาคม พ.ศ. 2520 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลยเซีย
     ครั้งที่ 3 วันที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ. 2530 ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
     ครั้งที่ 4 วันที่ 27-29 มกราคม พ.ศ. 2535 ที่ประเทศสิงคโปร์
     ครั้งที่ 5 วันที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ. 2538 ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

     ครั้งที่ 6 วันที่ 15-16 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
     ครั้งที่ 7 วันที่ 5-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ที่กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
     ครั้งที่ 8 วันที่ 4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
     ครั้งที่ 9 วันที่ 7-8 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
     ครั้งที่ 10 วันที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ที่กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว

     ครั้งที่ 11 วันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
     ครั้งที่ 12 วันที่ 9-15 มกราคม พ.ศ. 2550 ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์
     ครั้งที่ 13 วันที่ 18-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ที่ประเทศสิงคโปร์
     ครั้งที่ 14 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ. 2552 ที่ชะอำ หัวหิน พัทยา ประเทศไทย
     ครั้งที่ 15 วันที่ 23-25 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ที่ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประเทศไทย

     ครั้งที่ 16 วันที่ 8-9 เมษายน พ.ศ. 2553 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
     ครั้งที่ 17 วันที่ 28-30 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
     ครั้งที่ 18 วันที่ 7-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
     ครั้งที่ 19 วันที่ 17-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
     ครั้งที่ 20 วันที่ 3-4 เมษายน พ.ศ. 2555 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
     ครั้งที่ 21 วันที่ 17-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

ประชาคมอาเซียน - 5 / 5