ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
 เป้าหมายสำคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1. เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน (Single Market and Production Base)
     เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ ลงทุน แรงงานฝีมือ เงินทุน อย่างเสรี
     ส่วนนี้ จริงๆ เป็นการดำเนินตามพันธกรณีที่ได้ตกลงและดำเนินการมากันอยู่แล้ว ทั้ง
2. สร้างขีดความสามามารถทางเศรษฐกิจ (High Competitive Economic Region)
3. สร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Equitable Economic Development)

4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก (Fully Integrated into Global Economy)
     เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจอาเซียนกับนอกภูมิภาค เช่น ทำ FTA

AEC - 2 / 6