ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
 การรวมกลุ่มสินค้าและบริการ 11 สาขานำร่อง

     การรวมกลุ่มสินค้าและบริการ 11 สาขานำร่อง ถือว่าเป็นการเปิดเสรีด้านการค้าและบริการ เพื่อส่งเสริมการแบ่งงานกันผลิตสินค้าและบริการภายในอาเซียนด้วยกัน โดยจะเน้นใช้วัตถุดิบภายในอาเซียนเป็นหลัก ตามความถนัด เนื่องจากแต่ละประเทศมีวัตถุดิบที่ไม่เหมือนกัน ถ้าจะให้ผลิตทุกอย่าง จะเป็นการเพิ่มต้นทุนสินค้าแบบเสียเปล่า

สำหรับ 11 สาขานำร่องมีดังนี้
      1. สาขาผลิตภัณฑ์เกษตร
      2. สาขาประมง
      3. สาขาผลิตภัณฑ์ยาง
      4. สาขาสิ่งทอ
      5. สาขายานยนต์
      6. สาขาผลิตภัณฑ์ไม้
      7. สาขาอิเล็กทรอนิกส์
      8. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
      9. สาขาสุขภาพ
      10. สาขาท่องเที่ยว
      11. สาขาการบิน
     อย่างไรก็ตาม ภายหลังได้เพิ่มสาขาที่ 12 ได้แก่ สาขาโลจิสติกส์ เพื่อทำให้การขนส่งวัตถุดิบต่าง ๆ ทำได้สะดวกมากขึ้น

เมื่อแบ่งทั้ง 12 สาขา ตามประเทศที่รับผิดชอบ สามารถแบ่งได้ ดังนี้
      1. พม่า สาขาผลิตภัณฑ์เกษตร และสาขาประมง
      2. มาเลเซีย สาขาผลิตภัณฑ์ยาง และสาขาสิ่งทอ
      3. อินโดนีเซีย สาขายานยนต์ และสาขาผลิตภัณฑ์ไม้
      4. ฟิลิปปินส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์
      5. สิงคโปร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสุขภาพ
      6. ไทย สาขาการท่องเที่ยวและสาขาการบิน
      7. เวียดนาม สาขาโลจิสติกส์

AEC - 4 / 6