แผนผังเว็บไซต์
 คำแนะนำการใช้เว็บไซต์
     แสดงหัวข้อทั้งหมดภายในเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล

----------หน้าแรก
--------------------ยินดีต้อนรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (กล่าวนำและคลิกดูรายละเอียด)
--------------------อาเซียน (ASEAN) (อารัมภบท)
--------------------10 ประเทศอาเซียน
--------------------เพลงประจำอาเซียน
-----------------------------ฟังเพลงอาเซียน ( โดยคลิกที่ปุ่ม ที่เมนูด้านซ้าย )
-----------------------------ดูเนื้อเพลง
--------------------อาเซียน (กล่าวนำและคลิกดูรายละเอียด)
--------------------ประชาคมอาเซียน (กล่าวนำและคลิกดูรายละเอียด)
--------------------กฎบัตรอาเซียน (กล่าวนำและคลิกดูรายละเอียด)
--------------------ประมวลภาพอาเซียน (ภาพสไลด์โชว์ของประเทศในอาเซียน)

----------อาเซียน
--------------------กำเนิดอาเซียน
--------------------โครงสร้างองค์กร
--------------------เพลงประจำอาเซียน

----------สมาชิกอาเซียน
--------------------1.บรูไนดารุสซาลาม
--------------------2.ราชอาณาจักรกัมพูชา
--------------------3.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
--------------------4.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
--------------------5.สหพันธรัฐมาเลเซีย
--------------------6.สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
--------------------7.สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
--------------------8.สาธารณรัฐสิงคโปร์
--------------------9.ราชอาณาจักรไทย
--------------------10.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

หมายเหตุ : ในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีเนื้อหา 6 หัวข้อ ดังนี้
----------------------------  1.วัฒนธรรม    2.ภูมิประเทศ   3.เศรษฐกิจ    4.การปกครอง
----------------------------  5.การท่องเที่ยว    6.ความร่วมมือในกลุ่มประเทศสมาชิก
ตามรูปด้านล่าง

(สามารถคลิกดูรายละเอียด 6 หัวข้อย่อยของแต่ละประเทศ จากแถบเมนูในหน้าประเทศนั้น)

----------ประชาคมอาเซียน
--------------------ความเป็นมา
--------------------3 เสาหลักอาเซียน
--------------------เลขาธิการอาเซียน
--------------------อาเซียน +3 / อาเซียน +6
--------------------การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน

----------กฎบัตรอาเซียน
--------------------ความเป็นมา
--------------------โครงสร้างกฏบัตรอาเซียน

----------AEC
--------------------ความเป็นมา
--------------------เป้าหมายสำคัญ
--------------------กรอบความร่วมมือ
--------------------การรวมกลุ่มสินค้า / บริการ
--------------------ประโยชน์ / ผลกระทบ
--------------------การเตรียมตัวรับ AEC

----------เกี่ยวกับเว็บไซต์
--------------------แผนผังเว็บไซต์
--------------------บรรณานุกรม
--------------------ผู้จัดทำ