บรรณานุกรม
 ข้อมูลอ้างอิงในการจัดทำเว็บไซต์ "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
เอกสารอ้างอิงจากข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ (สืบค้นเมื่อ 15 กรกฏาคม 2557)

http://202.28.32.19/building/wordpressblog/?p=14
http://www.thai-aec.com/กฎบัตรอาเซียน-asean-charter-หรือธรร
http://region6.prd.go.th/main.php?filename=asean04
http://www.geocities.ws/55123498036/
http://www.baanjomyut.com/library_2/asean_community/brunei/02.html
http://travel.mthai.com/travel_tips/64014.html
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=222352
http://www.tellmemoreclub.com/วัฒนธรรมประเทศกัมพูชา/
http://www.wangmok.ac.th/asean/index2.html
http://cambodia.moohin.in.th/?p=25
http://www.boi.go.th/thai/clmv/Back_up/2010_cambodia/2010_cam_1_2.html
http://www.asean-info.com/index.html
http://www.gotoknow.org/posts/503324#_ftn2
http://www.gotoknow.org/posts/501049
http://www.gotoknow.org/posts/503005
http://www.gotoknow.org/posts/501047
http://www.gotoknow.org/posts/503030
http://www.gotoknow.org/posts/501048
http://www.gotoknow.org/posts/503326
http://www.gotoknow.org/posts/503322
http://www.gotoknow.org/posts/501039
http://www.gotoknow.org/posts/501040
http://travel.kapook.com/view70555.html
http://www.skyscanner.co.th/news/8-อันดับสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของพม่าดินแดนพันเจดีย์-บ้านเกิด-“ผู้ชนะสิบทิศ”
http://aec.kapook.com/view50473.html
http://lriasean.blogspot.com/
http://incquity.com/articles/intro-aec-1
http://www.lonelyplanet.com/maps/asia/
http://www.boi.go.th/thai/clmv/Back_up/2010_laos/2010_laos_1-4.html