ผู้จัดทำ

     เว็บไซต์นี้จัดทำในโครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ในหัวข้อ "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบรอบ 36 ปี
     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเรื่อง "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" สำหรับผู้สนใจที่ต้องการทำความรู้จักกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งในเรื่องของที่มา ประเทศสมาชิก หน้าที่ ความสำคัญ ประโยชน์ การเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้เข้าใจและรู้ทัน เพื่อประโยชน์สำหรับสำหรับผู้สนใจและประเทศชาติ
     

     ผู้จัดทำได้ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีที่มาจากเอกสารอ้างอิงจากข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ ที่ได้บันทึกไว้ในหัวข้อ บรรณานุกรม และเรียบเรียงข้อมูลเป็นหมวดหมู่ จัดลำดับความเป็นมา โดยเริ่มจากการรวมตัวกันเป็นอาเซียน และเกิดประชาคมอาเซียน มีการตั้งกฎบัตรอาเซียนเพื่อเป็นธรรมนูญสำหรับใช้ร่วมกัน การเปลี่ยนแปลงอาเซียนให้กลายเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และข้อมูลของประเทศสมาชิกในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้เรียนรู้อย่างเข้าใจตามลำดับ ตามหมวดหมู่ ทำให้ง่ายสำหรับการสืบค้นและทำความเข้าใจ โดยจัดทำในรูปแบบเว็บไซต์ ทำให้มีความสะดวกในการสืบค้นจากทุกสถานที่และทุกเวลา

     ผู้จัดทำขอขอบคุณเว็บไซต์ที่ผู้จัดทำได้ไปค้นคว้าเอกสารอ้างอิงจากข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ และผู้สนใจที่ได้เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้สนใจจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาข้อมูลที่ได้จัดทำนี้

     เว็บไซต์นี้จัดทำโดยใช้ภาษา HTML , JavaScript , jQuery (JavaScript library), CSS

 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย
     นายจักรกฤษณ์ สุวชิรัตน์
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช